Общи условия на ЕЦ Лингвиста

ДЕФИНИЦИИ

Уебсайтът lingvistabg.com – наричан “Доставчик на услуги” е собственост на „Лингвиста“ ЕООД и е сайт, който описва предлаганите от „Лингвиста“ ЕООД услуги.

Потребител, наричан още “получател на услуги” или “курсист” – всяко физическо лице, което използва услугите, предоставени от сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.

Обработване на лични данни – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта или в офиса на Лингвиста ЕООД в гр. Карлово.

Общи условия
за извършване на преводи и легализация на документи

Настоящите Общи условия уреждат търговските условия и изискванията за преводаческите услуги и взаимоотношенията между Лингвиста ЕООД, наричанa за по-кратко Изпълнител и потребителя на преводаческите услуги, наричан за по-кратко Възложител.

За да използвате услугите на Лингвиста ЕООД е необходимо да се запознаете с разпоредбите на тези Общи условия и да се задължите да ги спазвате.

1. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчката за превод се възлага от Възложителя на Изпълнителя с попълнен формуляр Поръчка-клиент, в офиса на Лингвиста ЕООД. Поръчката се съпровожда от документа за превод и съдържа следното:

  • Език, от който или на който се извършва превода;
  • Договорена цена на 1 страница от 1800 знака в превод, съгласно БДС;
  • Срок на изпълнение;
  • Изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали/лице за консултации от страна на клиента;
  • Начин на изписване на имена по международен паспорт, изисквания при изписване на наименования, официален или неофициален превод и други важни уточнения;
  • Уточняване на абревиатури и разчитане на съкращения в текста.

Изпълнителят и Възложителят се подписват на формуляра Поръчка-Клиент при приемането и предаването на поръчката.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Поръчката е изпълнена от Изпълнителя, когато е предадена на Възложителя и са изпълнени всички изисквания на Възложителя, разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на Системата за управление на качеството и преводаческите услуги съгласно Стандарта за преводачески услуги EN 15038:2006, и други технически спецификации, гарантиращи качество на превода по поръчката.

2.2. Крайният срок за приключване на всяка поръчка се определя от Възложителя, и се приема от Изпълнителя, ако той бъде преценен от Изпълнителя като реален за изпълнение.

2.3. При забава в определен срок на заверка от страна на държавна институция, Изпълнителят не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение.

2.4. Срокът се смята за валиден при условие, че Възложителят не внесе промени по изходния материал в процеса на изпълнение на Поръчката.

2.5. Поръчките се получават на посочената дата в офиса на Изпълнителя, срещу представяне на подписания формуляр Поръчка-Клиент, издаден от Изпълнителя на Възложителя. Представянето на този екземпляр е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка.

При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката.

3. ЦЕНА

3.1. Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, утвърдена от Лингвиста ЕООД, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници се изчислява в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools на Microsoft Word.

Броят физически страници от превеждания и преведения материал не са база за изчисляване на цената.

3.2. Цената се формира като сбор от няколко сегмента:

– група на съответния език;

– спецификата /специализиран, неспециализиран/ и сложността на текста;

– видът на преводната услуга: експресна – 8 работни часа, бърза – 24 часа или бавна – над 3 работни дни;

3.3. При превод на многостраничен текст за определяне на вида на услугата: експресна, бърза или бавна се прилага следната норма за превод на ден: 1 ден – 8 страници.

3.4. Цената за превод включва превод от заклет преводач.

3.5. Цената за легализация и заверки се образува от:

1. вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;

2. броя на необходимите заверки;

3. стойността на куриерската услуга.

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цената се заплаща в български лева: авансово в размер на 50% от стойността на услугата при възлагане на поръчката. Останалата сума се заплаща от Възложителя на Изпълнителя при получаване на готовата поръчка. Ако плащането е по банков път то се дължи в срок от 1 (един) работен ден след предаване на поръчката от Изпълнителя на Възложителя.

За стойността на услугата Изпълнителят издава фактура и касов бон при касово плащане.

4.2. Цената се заплаща по един от следните начини:

– плащане в брой в офиса на Лингвиста ЕООД;

– чрез банков превод по сметка на Лингвиста ЕООД;

– чрез пощенски запис;

– с наложен платеж чрез куриер.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят се задължава:

5.1.1. Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.

5.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените посочени във формуляра Поръчка-Клиент и/или съответната оферта.

5.1.3. Да предоставя, при желание от страна на Възложителя, информация за текущото изпълнение на поръчката.

5.1.4. Да съхранява всички получени от Възложителя съпътстващи материали и да му ги предаде при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

5.1.5. Да издава на Възложителя необходимите документи, за да бъдат извършени плащанията съгласно настоящите Общи условия.

5.2. Изпълнителят има право:

5.2.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил вярна и точна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката Възложителят заплаща на Изпълнителя изпълнената част от възложената поръчка.

5.2.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод и/или легализация на документи.

5.2.3. Да получава съответното заплащане от Възложителя съгласно условията и начина на плащане определени в тези Общи условия.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят се задължава:

6.1.1. Да предоставя на Изпълнителя всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчката.

6.1.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност.

6.1.3. Да извърши плащанията съгласно начина и сроковете в тези Общи условия, като за целта подпише и/или представи необходимите за това документи.

6.1.4. Възложителят се задължава да потвърди получаването на готовата поръчка чрез своя подпис върху формуляра Поръчка-Клиент, а когато получава преведения материал по електронна поща, чрез обратно електронно писмо за потвърждаване на получаването.

6.1.5. При отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи, той дължи на Изпълнителя договорената сума за изпълнението на поръчката, като за отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения във формуляра Поръчка-Клиент срок или в даден му с писмена покана от страна на Изпълнителя допълнителен срок за получаване на изготвените документи.

6.2. Възложителят има право:

6.2.1. Да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на поръчката.

6.2.2. Да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.

6.2.3. Да получава от Изпълнителя необходимите документи за извършване на плащанията съгласно Общите условия.

6.2.4. Възложителят има право да спре изпълнението на възложената на Изпълнителя поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя вече изпълнената част от възложената на Изпълнителя поръчка.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Рекламацията относно качеството се изготвя в писмен вид, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от Редактор-експерт за сметка на Изпълнителя. Ако Възложителят не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от двама редактори-експерти на Възложителя. Съобразно тяхното становище се прави отстъпка от цената.

7.2. Съгласно Чл. 126 от Закона за защита на потребителите рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на забавяне на предаване на готовата поръчката от страна на Изпълнителя с повече от 2 работни дни, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% от стойността на Поръчката за всеки ден от забавата, но не повече от 20% от стойността на поръчката.

8.2. При независещи от Изпълнителя обстоятелства се предоговаря нов срок за изпълнение и не се дължат неустойки, съгласно предходната точка.

8.3. При забавяне на плащането на Поръчката от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя 1% от дължимата сума за всеки ден забавяне на плащането, но не повече от 20% от стойността на поръчката.

При рекламация на качеството на превода по реда на чл. 7 и при доказване на некачествен превод, Възложителят прави отстъпка от крайната цена на превода, без сумите за държавни такси при заверки и държавни таксови марки при легализация, в размер до 20%.

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. РЕФЕРЕНЦИИ

9.1. Конфиденциалност. Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията във връзка с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по настоящите Общи условия. В тази връзка Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на свои служители и подизпълнители. Задължението за конфиденциалност и отговорността на Изпълнителя са ангажирани както по време на изпълнението на настоящите Общи условия, така и в срок от една година след прекратяването му.

9.2. Референции.Изпълнителят има право да включи Възложителя в списъка на своите клиенти за целите на своя фирмен маркетинг, каквито могат да бъдат списък на клиенти, рекламни брошури, уебсайт линкове и публикации в пресата.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

С приемането на тези Общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие, Изпълнителят, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на поръчката и за други законни цели.

Лингвиста ЕООД се отнася сериозно и отговорно към личните Ви данни. Научете повече

11. АВТОРСКО ПРАВО

11.1. Авторските права върху създадените продукти принадлежат на Възложителя.

11.2. Правата, дадени на Възложителя от Изпълнителя в съответствие с настоящите Общи условия, незабавно се прекратяват, в случай че Възложителят не изпълни договорните си задължения по общите условия.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1. Всяка от страните има право да прекрати договора чрез писмено предизвестие от една от страните по договора до другата страна.

12.2. Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя всички дължими суми по частично или цялостно изпълнени поръчки към датата на получаване на предизвестието.

12.3. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като страните се задължават да уредят помежду си всички задължения, възникнали по време на действие на договора.

12.4. В случай на прекратяване, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя дължимата сума за изпълнената част от поръчката, по договорената цена. В този случай Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя готовия материал в договорения срок.

Всички отклонения от тези Общи условия трябва да се съгласуват и приемат от страните в писмен вид.

При наличие на подписано индивидуално Споразумение за извършване на преводаческа услуга (Договор), посочените в него условия и договорености се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, действащото законодателство в Република България и изискванията на Европейски стандарт EN 15038:2006.

Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящото споразумение спорове по взаимно съгласие чрез преговори, а когато това е невъзможно, по реда на действащото законодателство в Република България.

Лингвиста ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия.